Nói Tiếng Anh, "Luận" Quảng Cáo Tết - Workshop Tiếng Anh Đầu Tiên Cho Dân Marketing Tại AIM Academy

Trong thời đại hội nhập ngày nay, tiếng Anh trở thành ngoại ngữ bắt buộc đối với thế hệ trẻ hiện đại. Nếu như yếu kém ngoại ngữ này, bạn chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc đua dẫn đến thành công. Thế nhưng, học ngoại ngữ trên ghế nhà trường hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của…

  Please kindly note that the application is considered valid only when you have completed paying the ticket fee before 6PM, 2nd May 2017 via cash or bank transfer: Option 1: Bank transfer to AIM Academy Bank information:CONG TY CO PHAN DAO TAO AIMACADEMY Account Number: 202583039 ACB Bank – Sai Gon Branch Syntax for Bank transfer message: ENG_[NAME]_[6MAY] For example:…

  Please kindly note that the application is considered valid only when you have completed paying the ticket fee before 6PM, 18th April 2017 via cash or bank transfer: Option 1: Bank transfer to AIM Academy Bank information:CONG TY CO PHAN DAO TAO AIMACADEMY Account Number: 202583039 ACB Bank – Sai Gon Branch Syntax for Bank transfer message: ENG_[NAME]_[22APRIL] For example:…

  Please kindly note that the application is considered valid only when you have completed paying the ticket fee before 6PM, 4th April 2017 via cash or bank transfer: Option 1: Bank transfer to AIM Academy Bank information:CONG TY CO PHAN DAO TAO AIMACADEMY Account Number: 202583039 ACB Bank – Sai Gon Branch Syntax for Bank transfer message: ENG_[NAME]_[8APRIL] For example:…

  Please kindly note that the application is considered valid only when you have completed paying the ticket fee before 6PM, 21th March 2017 via cash or bank transfer: Option 1: Bank transfer to AIM Academy Bank information:CONG TY CO PHAN DAO TAO AIMACADEMY Account Number: 202583039 ACB Bank – Sai Gon Branch Syntax for Bank transfer message: ENG_[NAME]_[25MAR] For example:…